Filigree Flower Mandala Brass Earrings Hangers

$ 26.95

Filigree Flower Mandala Brass Earrings.

Quantity: 1 pair (2 pieces)

Material: brass

Weight (per piece): 7.0g

Length: 39.3mm

Width: 35.2mm

Gauge: 18g (1mm)